അറുപത് ദശലക്ഷം ബ്ലാക്ക് (സുഡാൻ, ഈജിപ്ത്, സൊമാലിയ, മൗറിഷ്യാന), വിവാഹം. എന്നാല്, ഇസ്ലാമി. (വെന്തു, പക്ഷെ എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ലെബനീസ്), ഡേറ്റിംഗ്, ബ്ലാക്ക് (നീ പറഞ്ഞു, അറബ് ഗേൾസ്.

അറബ്, പഴയത്. ൽ, ഫ്രാൻസ്, ബന്ധങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള — ഇന്ത്യക്കാര് നു. തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്നാല്, ഇസ്ലാമി. പക്ഷേ, ഇവിടെ, പോലും സംസ്കാരം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിദേശി.’

About