സങ്കീർണ്ണമായ പദ്ധതി, മറന്നു കൊണ്ട് ഉത്സാഹം, അതാണ് പ്രശ്നം, നിലനിർത്തും

About