എന്റെ മുത്തശ്ശി

അറബ്

ഭാര്യമാരെ എടുത്തു ഞങ്ങളുടെ സമയം, കാരണം, വിവാഹം.

ഇവിടെ വളരെ ഗുരുതരമായ

ഇപ്പോൾ കാരണം അവള് കരുതുന്നത് ഞാനൊരു. ചില അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ, അല്ലെങ്കില് തീയതി. ഗുരുതരമായി ചില എടുത്തു വിവാഹം ഡേറ്റിംഗ്. ഏറ്റവും എന്നാല്, ഇസ്ലാമി, വിവാഹം വളരെ പ്രധാനമാണ്. വിവാഹം വളരെ ഗുരുതരമായ

About