പെൺകുട്ടി, ഫോൺ നമ്പറുകൾ പ്രാദേശിക, വിദേശ. മൊബൈൽ നമ്പറുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ മാത്രം. ഫോൺ നമ്പറുകൾ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഫോൺ നമ്പറുകൾ.

ഞാന്. എന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ സന്ദേശം. ഞാന് ഫിലിപ്പ് നിന്നും ഘാന അക്ര, ദയവായി, ? പഞ്ചസാര മമ്മി. ഞാൻ, എന്റെ കാംപാല, യുഗാണ്ട — ഗുഡ് മോണിംഗ്. ഞാൻ നാല്പതു വർഷം പഴക്കമുള്ള, വിവാഹമോചനം ഏതാണ്ട് എട്ടു വർഷം. എന്റെ പേര് ജേസൺ, മിസിസിപ്പി

About