അറബി

അറബി

ഒരു വലിയ അറബി ഭാഷ ചാറ്റ്. മറ്റ് അറബ്, അറബി പോലെ ഈജിപ്ത് ചാറ്റ്, ചാറ്റ്, സുഡാൻ ചാറ്റ്, അള്ജീരിയ ചാറ്റ്.

ആശയവിനിമയം, ചാറ്റ്

About